Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW POPULARNONAUKOWYCH dla grup zorganizowanych (ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI (ZLECENIODAWCY) na obszarze powiatu toruńskiego.

 1. M – WARSZTATY POPULARNONAUKOWE Marta Błażejewska, zwane dalej „M”, świadczą usługę przeprowadzenia warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych z dojazdem do placówki.
 2. Warsztaty prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia warsztatów.
 3. Warsztaty odbywają się w sali wyznaczonej przez wychowawcę grupy lub kierownika placówki.
 4. Ceny warsztatów obejmują grupy liczące 20 uczestników ( koszt każdej kolejnej osoby uczestniczącej w zajęciach to 15 zł) pod opieką nauczyciela / opiekuna grupy. Wyjątek stanowią oferty sezonowe z ustaloną kwotą za każdego uczestnika.Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów zapewnia „M”, po stronie wychowawcy lub kierownika placówki jest zapewnienie stolików i / lub krzeseł dla wszystkich uczestników zajęć (w zależności od rodzaju zajęć).
 5. Nieodpłatny dojazd dotyczy placówek położonych na terenie powiatu toruńskiego. Placówki spoza tego obszaru ustalają cenę warsztatów indywidualnie.
 6. Aktualna oferta ZAJĘĆ  publikowane są na stronie internetowej „M”: www.mwarsztaty.com.pl ; Ceny dla większej ilości grup dotyczą sytuacji gdy w jednym dniu w jednej szkole, przedszkolu, placówce jest przeprowadzanych więcej niż jedne zajęcia. Nie można wykupując warsztatów dla trzech grup traktować ich jak zajęć cyklicznych, z przeznaczeniem dla jednej grupy.
 7. Rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą liczby i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez informację zwrotną z  adresu   m_martablazejewska@wp.pl lub marta.blazejewska@mwarsztaty.com.pl oraz telefonicznie po wpłaceniu zadatku na konto “M” w wysokości 100 zł (kontakt i dane tele-adresowe).
 8. Nauczyciel / opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty rezygnujący z wcześniej ustalonych warsztatów, informując „M” o rezygnacji na adres e-mail m_martablazejewska@wp.pl  wówczas zadatek przepada na rzecz “M”.
 9. „M” zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach przekładając termin ich przeprowadzenia.
 10. Nauczyciel / opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów na czas trwania warsztatów oraz po nich i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.
 11. „M” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia minimalnych zmian w prowadzonych zajęciach (w zakresie danego tematu) ze względu na różnice wiekowe uczestników zajęć oraz przez to wynikające różnice w podawaniu wiedzy.
 12. „M” uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych „M”. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie. Jeśli w grupie panują inne uwarunkowania należy o tym powiadomić “M”.